Projektni biro

Projektni biro je formiran 2005. godine kao zaseban radni prostor, sa idejom da se tu izraduju isključivo projekti vezani za našu branšu. Kako se sve više ukazivala potreba za izradom projekata, za potrebe izrade merno-regulacionih stanica, slavnih merno-regulacionih stanica, sa priključnim i razvodnim gasovodima, razne distributivne gasne mreže i sl. Samim tim je nastala i ideja da se konstituiše projektni biro sa savremeno opremljenim radnim prostorom.

Izrada projekata:

  • Generalni projekat
  • Idejno rešenje
  • Idejni projekat
  • Projekat za izvođenje
  • Projekat izvedenog objekta

Posedujemo licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo nadležno za građevinske poslove ili nadležni organ autonomne pokrajine i to:

П032M1 – termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za međunarodne i magistralne gasovode i naftovode za transport, za gasovode nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bar ukoliko prelaze najmanje dve opštine, za skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona.